صنعت، انتقال تکنولوژی و موانع موجود برای مقابله با تغییرات اقلیمی؛