زیستگاه خرس سیاه، مناطق کوهستانی خشک است که عمدتا با جنگل ها و درخت زارهای پراکنده پسته، بادام و زیتون وحشی، کنار و درختچه داز پوشیده شده است. در مناطق کوهستانی جنوب شرقی ایران، در استان های کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با فراوانی بسیار پایین یافت می شود. ایارن غربی ترین حد پراکندگی جهانی خرس سیاه آسیایی است.

تهیه کننده: دکتر حمیدرضا ریحانیان؛