۵۰ دانشمند از ۱۳۰ کشور جهان در گزارشی که برای سازمان ملل متحد تهیه شده است، هشدار داده اند به شکلی «بی سابقه» یک میلیون گونه جانوری و گیاهی کره زمین در معرض انقراض قرار دارند به طوری که سرعت انقراض گونه های مختلف دهها هزار بار از میانگین خود طی ۱۰ میلیون سال گذشته بیشتر شده است. بنا بر این گزارش، بیش از ۴۰ درصد دوزیستان، ۳۳ درصد صخره های مرجانی و یک سوم پستانداران دریایی در معرض انقراض هستند.

طبق گزارش سازمان ملل متحد، آلودگی محیط زیست و تغییرات اقلیمی به عنوان دو عامل اصلی تهدیدکننده گونه های مختلف جانوری و گیاهی هستند ضمن اینکه کشاورزی صنعتی و ماهی گیری عوامل اصلی موثر در انقراض گونه های مختلف بشمار می آیند.

محققان در گزارش خود تاکید کرده اند که برای مقابله با تاثیر فعالیت های بشر بر محیط زیست دیر نشده نیست و فقط تغییر گسترده نظام اقتصادی و مالی جهان می تواند از تهدید زیست بوم کره زمین جلوگیری کند.