پانزده خرداد ماه هر سال، روز جهانی محیط زیست نام گرفته است. تقریبا اکثر جوامع به اهمیت راهبردی-اقتصادی-اجتماعی این مناسبت تعیین شده توسط سازمان ملل متحد برای افزایش آگاهی مردم جهت حفظ محیط زیست و ترغیب سیاستمداران به گرفتن تصمیمات سازنده در رویارویی با تخریب های محیط زیست، پی برده اند.

متاسفانه امروز، کره زمین با یک وضعیت اضطراری سه گانه مواجه است:
– آب و هوا آنقدر سریع گرم می شود که مردم و طبیعت به سختی می توانند با آن سازگار شوند.
-نابودی زیستگاه ها و فشارهای تحمیل شده بر اکوسیستم ها حدود یک میلیون گونه را در معرض خطر انقراض قرار داده است:
-و آلودگی همچنان هوا، زمین و آب ما را مسموم می کند.

در چنین شرایطی، مردم نیاز به گزینه های متحول کننده، در دسترس، مقرون به صرفه و جذاب دارند تا بتوانند هر روز تصمیمات بهتری جهت سازگاری بگیرند. بسیاری از این گزینه‌ها نیازمند نقش آفرینی و حمایت نهادهای بزرگ‌تر هستند: دولت‌های ملی و محلی، مؤسسات مالی، شرکت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نیز سایر سازمان‌هایی که قدرت بازنویسی قوانین، چارچوب‌بندی جاه‌طلبی انسان و گشودن افق‌های جدید را دارند.

کمپین روز جهانی محیط زیست #OneEarth 2022 خواستار اقدام جمعی و متحول کننده در سطح جهانی برای محافظت و بازسازی سیاره زمین است.

un.org