برای نخستین بار در نیم قرن اخیر بارش‌های کشور ایران از مرز ۳۳۰ میلیمتر گذشت و رکورد کم نظیری ثبت نمود. بنا بر گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق آمار رسمی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر ۱۳۹۷ تا نهم خرداد ۱۳۹۸ (۲۵۰ روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر ۳۳۰.۴ میلی‌متر بوده است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۲۳۱.۷ میلی‌متر) ۴۳ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۱۶۲.۲ میلی‌متر) ۱۰۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.