طی یک حرکت تاریخی در فوریه ۲۰۱۸، نهاد قضائی سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری، رای به جبران خسارت تخریب های زیست محیطی داد. این تصمیم دیوان امیدهای تازه ای را برای کشورهای قربانی تخریب زیست محیطی ناشی از تحرکات فرامرزی یک دولت ثانوی، زنده نمود.

آقای پروفوسور لوران نیرت Laurent Neyret، استاد حقوق و کارشناس مسئولیت زیست محیطی، می گوید که این تصمیم تاریخی دیوان، برای دولت های قربانی، این نوید را می دهد تا بتوانند برای تخریب های ناشی از فعالیت های یک دولت ثانوی، درخواست جبران خسارت کنند.

در رای صادر شده، نیکاروگوئه، محکوم به جبران خسارت های زیست محیطی کاستاریکا شد. نیکاراگوئه اقدام به حفر کانال هایی می نماید که در محدوده سرزمینی کاستاریکا تشخیص داده شده و تخریب های زیست محیطی قابل توجهی به بار آورده است.

با رای دیوان، دولت نیکاراگوئه، موظف شد برای جبران خسارت زیست محیطی همسایه خود، کاستاریکا، مبلغ ۱۲۰ هزار دلار پرداخت کند. نیکاراگوئه باید ۲۷۰۸ هزار دلار برای احیای تالاب نیز بپردازد.

منبع: actu-environnement.com