مفهوم علمی تنوع زیستی تنوع زیستی موجود، حاصل فرایند تکاملی پویا، از زمان ظهور اولین نشانه های حیات بر روی زمین است که بیش از ۳۰۰ میلیون سال سابقه دارد. جلبکهای میکروسکپی و باکتری ها به عنوان اولین موجودات زنده زمین، با توجه به عدم وجود لایه ازن در آن زمان، در آبها زندگی می کردند. […]

در فصل پانزدهم از دستور کار ۲۱ “بهبود حفاظت از تنوع زیستی بوسیله حفاظت همه جانبه از اکوسیستمها، منابع ژنتیکی و زیستی و بهبود کارکرد اکوسیستمهای موجود”[۱] با توجه به نقش قابل توجهی که در تداوم و تعادل حیات زمین دارند، مورد توجه قرار گرفته است. اما متاسفانه تنوع بیولوژیکی کره زمین منبع بسیار غنی […]

  • 1
  • 2