در فصل پانزدهم از دستور کار ۲۱ “بهبود حفاظت از تنوع زیستی بوسیله حفاظت همه جانبه از اکوسیستمها، منابع ژنتیکی و زیستی و بهبود کارکرد اکوسیستمهای موجود”[۱] با توجه به نقش قابل توجهی که در تداوم و تعادل حیات زمین دارند، مورد توجه قرار گرفته است. اما متاسفانه تنوع بیولوژیکی کره زمین منبع بسیار غنی […]

  • 1
  • 2