بارش های ناگهانی و خشکسالی دو نمونه از بارزترین نوسانات در آب و هوای ایران و نشان دهنده تغییرات اقلیمی در کشور ایران است؛ بحرانی که در کشورهای همجوار نیز مشاهده می شود. به هر حال بحران تغییرات اقلیمی و نیز توسعه ناپایدار کشورهای در حال توسعه که ناشی از مشکلات اقتصادی-سیاسی است، زمینه ساز تشدید بحران های زیست محیطی این کشورها می شود. از سوی دیگر گرچه توسعه صنعتی برای انسان، پیشرفت، رفاه، آسایش و راحتی را به همراه آورده است اما واقعیت تلخ این است برای محیط زیست جهانی، نه تنها دستاوردی نداشته، بلکه به عاملی برای تخریب محیط زیست و برهم زدن نظم کره زمین تبدیل شده است…
دانلود گزارش منتشر شده در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحدCOP24- لهستان-کاتوییس