این گونه غالبا در علفزارهای نزدیک به مناطق جنگلی زندگی می کند. در ایران زیستگاه اصلی مرال، جنگلهای منطقه خزر (جنگل های هیرکانی) است. اما تا چندی پیش در جنگل های زاگرس نیز زندگی می کرد.

تهیه کننده: دکتر حمیدرضا ریحانیان