با توجه به بحران جهانی ویروس کرونا COVID-19، در حال حاضر جلسات دبیرخانه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، UNFCCC به صورت فیزیکی تشکیل نمی شود و در حالی که جلسات ارکان فرعی (SB 52) به تاریخ ۴ الی ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰ موکول شده است، تمهیداتی برای پیشبرد برنامه ها از طریق جلسات غیر حضوری و به صورت مجازی برقرار شده است.

بنابراین از تاریخ ۱ الی ۱۰ ژوئن ۲۰۲۰ ، مجموعه ای از رویدادهای آنلاین تحت حمایت دبیرخانه اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد UNFCCC و با مدیریت رکن فرعی علمی- فنی (SBSTA) و رکن فرعی اجرایی (SBI) برگزار خواهند شد. این سلسله رویدادهای آنلاین فرصتی را برای طرفین و سایر ذینفعان فراهم می کند تا به منظور تداوم برنامه های کنوانسیون کادر سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوا UNFCCC، و با وجود شرایط ویژه ای که جهان در حال حاضر با آن روبرو است، به تبادل نظر و به اشتراک گذاری اطلاعات بپردازند.

برنامه ها، شامل توسعه فعالیت های فنی در چهارچوب ارکان تشکیل شده و همچنین فراهم کردن بستر برای تبادل اطلاعات و تعامل در مورد دیگر کارهایی است که در چهارچوب کنوانسیون دنبال می شود، از جمله سازگاری، کاهش اثرات، علم و فناوری ، مسائل مالی، ظرفیت سازی ، شفافیت، جنسیت، توانمند سازی و اقدامات ممکن در سطح ملی. لازم به ذکر است که مذاکرات رسمی و تصمیم گیری برای رویدادهای مذکور پیش بینی نشده و طی نشست های ارکان فرعی در اکتبر سال جاری نهایی خواهد شد.

بر اساس درخواست دفتر کنفرانس اعضا، طی جلسه مورخ ۱ آوریل امسال، به زودی تقویم رویدادهای کنوانسیون  که برای نشست  SB 52 و برای سال ۲۰۲۰ تعیین شده است، تهیه می می شود. ضمن اینکه تاکید می گردد اکثر رویدادهایی پیش بینی شده برای نشست ها و جلسات فرعی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

/https://unfccc.int